FAQs Complain Problems

News & Events

गरुडा नगरपालिका अन्तर्गत नोवल कोरोना भाईरस (COVID-19) हेल्प डेस्क तथा घर दैलो गरि फोरहेड टेम्परेचर मेशिन बाट टेम्परेचर चेक गरेको मिति २०७६/१२/०९ गते देखि २०७६/१२/२४ सम्मको विवरण |